Návštěvní řád

Vydán a zveřejněn ve smyslu ust. § 7a odst. 1 zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tento návštěvní řád byl vydán a schválen spolkem Kuželkářský klub Moravská Slávia Brno, z.s., IČ 485 13 903, se sídlem Vojtova 541/12, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení kuželny. Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu kuželny a používajících její zařízení.
 • Při vstupu do prostoru kuželny je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků kuželny. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v kuželně a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v kuželně uskutečňovat. Návštěvní řád musí být bezpodmínečně dodržován.

II.

Vstup do kuželny  

 1. Kuželna slouží veřejnosti především ke sledování a účasti na sportovních akcích a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.
 • Vstupem do areálu kuželny se návštěvník zavazuje bezpodmínečně dodržovat tento návštěvní řád.
 • Veřejnost může do kuželny vstupovat pouze v provozní době a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Informace o provozní době a informace o omezení vstupu do areálu kuželny jsou vyvěšeny na vývěsce při vstupu do areálu kuželny.
 • Do prostoru kuželny je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoli ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v prostoru kuželny nebo samotného prostoru kuželny. Každý návštěvník je na žádost provozovatele povinen v případě důvodného podezření umožnit provozovateli umožnit nahlédnout do zavazadel vnášených do kuželny. Podezření je důvodné zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů, věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně či představující jiné bezpečnostní riziko.
 • Do prostoru kuželny nemusí být vpuštěny osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

III.

Povinnosti návštěvníků kuželny

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru kuželny tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení kuželny a dále svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v kuželně právě probíhá.
 • Návštěvníci kuželny jsou povinni při svém pobytu v kuželně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, politické nebo náboženské nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník kuželny dopouštějící se zjevně zakázaného jednání bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 • Návštěvníci kuželny jsou povinni zejména:
  • řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v areálu kuželny,
  • chovat se šetrně k zařízení a vybavení kuželny a šetřit vodou a energiemi,
  • udržovat v kuželně čistotu,
  • dbát o osobní bezpečnost.
 • Návštěvníkům kuželny je zakázáno zejména:
  • kouřit v prostorách kuželny,
  • vstupovat do prostor vyhrazených obsluze kuželny,
  • konzumovat potraviny a nápoje mimo míst k tomu určených,
  • manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým, sportovním a ostatním zařízením kuželny,
  • odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory kuželny,
  • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Provozovatel kuželny je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené povinnosti nebo zákazy náhradu škody, která byla v důsledku porušení povinnosti či zákazu způsobena.

IV.

Odpovědnost za úrazy a škody

 1. Vstup a užívání kuželny uskutečňuje každý návštěvník na své vlastní nebezpečí.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou nebo částečně způsobeny na vybavení areálu nebo na majetku třetích osob. Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody.
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků, pakliže nejsou uschovány na místě k tomu určeném. Doporučuje se nebrat do areálu kuželny cenné věci a větší obnos peněz.
 • Předměty nalezené v objektu kuželny je nálezce povinen odevzdat provozovateli kuželny, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • V případě ztráty osobních věcí je potřeba informovat o tom neprodleně provozovatele, který provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.

V.

Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem podpisu provozovatele kuželny.

V Brně dne 23.9.2014

Kuželkářský klub Moravská Slávia Brno, z.s.

Ing. Jan Bernatík, předseda